හොරණ බැල්ලපිටිය හන්දියට නුදුරින් පර්චස් 12.5 අගනා අංගසම්පූර්ණ නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ජලය විදුලිය ලබාගෙන ඇත. නිරවුල් ලියකියවිලි සමග අමතන්න- 0774847548 Malinda Wickramarathna