මාතර වැවහමන්දූව කලටියාවල පාර පර්චස් 47 වටිනා ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට . මාතර නගරය ට ,ලැබීම නව නගරය ට හා ගාලු පාරට 3km. ප්‍රධාන පාසල් සමීපයෙන් . පර්චසයක මිල ලක්ෂ 9කි. 0779404203 Jayani Chintha